Hantering av personuppgifter och cookies


Personuppgiftspolicy

1. BAKGRUND

När du besöker www.prioratywines.se eller interagerar med Prioraty Wines (org.nr. 556912-5148, registrerat företagsnamn Chiare AB, ”vi” eller ”oss”) på annat sätt kan vi komma att samla in och behandla personuppgifter om dig.

”Personuppgifter” betyder all information som är hänförlig till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Denna information om behandling av Personuppgifter anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet ”behandling”, vilket inrymmer alla åtgärder som involverar Personuppgifter, såsom insamling, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

2. ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

2.1. HANTERA FÖRFRÅGNINGAR VIA KONSUMENTKONTAKT


Du har möjlighet att kontakta oss via vår hemsida. Om du väljer att nyttja en sådan funktion kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att utreda, hantera och besvara din förfrågan. Personuppgifter som vi behandlar är Namn, E-postadress och övriga uppgifter du anger i din kontakt i syfte att tillhandahålla den efterfrågade tjänsten.

2.2. TILLHANDAHÅLLA DIG INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING VIA NYHETSBREV

Om du väljer att anmäla intresse för prenumeration på våra nyhetsbrev kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att tillhandahålla dig den begärda prenumerationen. Vi administrerar våra nyhetsbrev med hjälp av en extern leverantör (HubSpot), som då fungerar som vårt personuppgiftsbiträde. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är Namn, E-postadress och Öppnings- och klickfrekvens.

Vi sparar inte ditt födelseår, men du måste kvittera att du är över 25 år gammal när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller besöker vår hemsida.

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är ditt samtycke till kommunikation via e-post samt lagring och behandling av dina personuppgifter. Vi gör detta för att tillhandahålla dig den begärda prenumerationen och att förbättra prenumerationstjänsten.

3. BEVARANDETID

Vi sparar dina Personuppgifter så länge de är nödvändiga för att uppfylla ovanstående angivna ändamål, såvida inte en längre bevarandetid krävs eller är tillåts av nationell lagstiftning som är tillämplig på våra behandlingar.

4. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER OCH ANLITANDE AV BITRÄDEN

För viss personuppgiftbehandling anlitar vi personuppgiftsbiträden utanför Prioraty Wines. Vi gör då det i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och de biträdesavtal som vi har ingått med dem. Önskar du information om vilka som kan komma att behandla dina Personuppgifter, kontakta oss. Sådant anlitande av personuppgiftsbiträden sker med grund i vårt berättigande intresse av det.

Vi ger inte bort eller säljer dina Personuppgifter till tredje part.

5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES-OMRÅDET

Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES-området är föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Du har enligt tillämplig dataskyddslagstiftning rätt att på förfrågan erhålla en kopia på dokumentation som påvisar att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i samband med överföringar utanför EU/EES-området.

6. DINA RÄTTIGHETER

6.1. RÄTT TILL RÄTTELSE OCH REGISTERUTDRAG

Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter. Du har också rätt att begära att få ut ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift om du begär registerutdrag mer än en gång per år.

6.2. RÄTT ATT MOTSÄTTA DIG BEHANDLING

Om behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta oss. Om du motsätter dig behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

6.3. RÄTT TILL RADERING

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

6.4. RÄTT TILL BEHANDLINGSBEGRÄNSNING

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t. ex. under tiden då vi utreder om du har rätt till radering ovan.

6.5. RÄTT TILL TILLGÅNG

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information: behandlingens ändamål, de kategorier av Personuppgifter som behandlas, mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES), den tid under vilken Personuppgifterna behandlas, information om de rättigheter som återges häri, samt information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift för det fall du begär mer än en kopia av dina Personuppgifter.

6.6. RÄTT TILL DATAPORTABILITET

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

6.7. KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHET

Du får gärna kontakta oss med frågor eller funderingar som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har även rätt att framföra eventuella klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

7. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, kontakta gärna oss enligt nedanstående kontaktinformation. 

Adress: Chiare AB, Att: Prioraty Wines, Svalvägen 5, 187 43 Täby

E-post: info@prioratywines.se 

Senast uppdaterat: oktober 2023


Cookies

1. COOKIES (”KAKOR”) OCH LOKAL LAGRING AV DATA

Prioraty Wines använder cookies (kakor) på sin webbplats för att förbättra och underlätta användarupplevelsen genom att spara dina inställningar och åtkomsträttigheter samt för att föra statistik på din användning av de produkter/tjänster som Prioraty Wines erbjuder.

När du besöker våra webbsidor lagras olika typer av data lokalt på din enhet via din webbläsare. Sådana lokalt lagrade data kan användas för att anpassa innehållet och funktionerna i tjänsterna och därmed göra ditt besök bättre organiserat och mer meningsfullt för dig. Den vanligaste typen av lokal datalagring är cookies. Dessa är små textfiler som finns lagrade på din enhet (dator, mobiltelefon eller surfplatta). Dessa filer tillåter oss att känna igen din webbläsare.

Vi använder två sorters cookies – sessionscookies som försvinner när din webbläsare stängs och permanenta cookies som försvinner efter giltighetstiden gått ut.

När du besöker våra webbplatser så är det såväl Prioraty Wines som tredje part som kan lagra data lokalt på din enhet när du använder våra tjänster.

2. VAD ANVÄNDER VI COOKIES OCH LOKALT LAGRAD DATA TILL?

Prioraty Wines och våra underleverantörer (till exempel leverantörer av analysverktyg) lagrar data lokalt på din enhet.

Vi använder lokalt lagrad data för att bl.a. leverera och anpassa våra tjänster till den enhet och webbläsare som du använder, ge dig relevant och anpassat innehåll, mäta och analysera trafiken på webbsidorna samt utveckla och förbättra våra produkter/tjänster 

3. HUR KAN DU HANTERA ELLER TA BORT COOKIES OCH LOKALT LAGRAD DATA?

I webbläsarinställningarna hittar du vanligtvis en översikt över alla lagrade cookies. I webbläsarinställningen kan du justera dina inställningar så att du kan ta bort oönskade cookies, ange om du accepterar lagring av cookies från de webbsidor du besöker, från tredje part som är anslutna till webbsidorna och eventuellt om du vill bli underrättad varje gång en ny cookie sparas. Du kan också justera dina webbläsarinställningar till att inte acceptera cookies (inaktivering). Vänligen notera att inaktivering av cookies kan leda till att vissa funktioner på våra webbsidor inte fungerar som avsett. 

Senast uppdaterat: oktober 2023